W nowym budżecie dla Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla Polski przewidziano 82,3 mld euro. Nowe środki mają służyć wprowadzaniu innowacji, w tym rozwojowi infrastruktury i wzrostowi PKB. Pierwszych decyzji o przyznaniu dofinansowania, które wiążą się z  przelewem środków można się spodziewać dopiero za kilka miesięcy. Polska wynegocjowała już i podpisała 23 maja 2014 roku Umowę Partnerstwa określającą strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych.

Fundusze europejskie będą rozdzielone na poszczególne programy:
– Infrastruktura i Środowisko (wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE),

– Inteligentny Rozwój (wspieranie prowadzenia badań naukowych, rozwoju nowych, innowacyjnych technologii oraz działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.),
– Wiedza Edukacja Rozwój (reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, wsparcie innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych),

– Polska Cyfrowa (poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.),
– Polska Wschodnia (wsparcie finansowe 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego),
– Pomoc Techniczna (środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów),

– Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa,
–  Pomoc Regionalna.

Wciąż nie zatwierdzono jednak ani jednego takiego programu. Komisja Europejska zatwierdziła na razie dziesięć projektów, ale żaden nie pochodzi z naszego kraju. Polska liczy na zakończenie negocjacji w I kwartale 2015 roku. Opóźnienie wiąże się z poślizgiem z jakim przyjęto unijny budżet. Miało to miejsce w listopadzie 2013 roku, natomiast konieczny do negocjacji pakiet rozporządzeń przyjęto dopiero miesiąc później. We wcześniejszej perspektywie na lata 2007- 2013 taki pakiet był przyjęty już w październiku. Obecnie Polska negocjuje programy regionalne. Pierwsza tura tych negocjacji miała miejsce we wrześniu, w sumie ma ich być od dwóch do trzech. Wśród programów krajowych najbardziej zaawansowane rozmowy prowadzone są w związku z programem Polska Cyfrowa, który może być przyjęty przez Komisję Europejską w najbliższych tygodniach.
Do tej pory udało się natomiast uchwalić ustawę z 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 warunkuje przyznanie dofinansowania w dwóch trybach: konkursowym i pozakonkursowym. W dalszym ciągu jednak nie wiadomo, kiedy pierwsze konkursy w raamch nowej perspektywy finasowej zosatną ogłoszone. Nieoficjalnie mówi się o II kwartale 2015 r. Dla porównania, pierwszy taki konkurs w poprzedniej perspektywie ogłoszono 17 września 2007 roku.

 

Opracował dr Piotr Jankowski radca prawny