Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy, w ramach których firmy mogą otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności. Dnia 31.08.2015r ruszają nabory wniosków do wybranych poddziałań w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój. Zaplanowane na ten rok dwa pierwsze konkursy dla przedsiębiorców aktywnie wdrażających w swojej działalności rezultaty prac badawczo-rozwojowych obejmują następujące projekty: Badanie na rynek (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1) oraz Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2). Ich budżet wynosi ponad 540 mln zł.

1. Badania na rynek.

Dnia 31 lipca 2015r ogłoszony został nabór w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. To jedna z części działań, jakie podejmowane będą przez kolejne kilka lat, w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Dofinansowane zostaną inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Ze wsparcia skorzystają mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie pozwoli firmom wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi. W ocenie wniosku premiowana będzie wysoka innowacyjność projektu i opłacalność biznesowa wdrażanego rozwiązania. Preferencje przewidziano też dla przedsięwzięć wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R zachęci przedsiębiorców do podejmowania tego typu działalności i oparcia swojej konkurencyjności na innowacjach. Umożliwi też przejście od etapu pomysłu i badań do wprowadzenia nowej lub lepszej oferty na rynek.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 września br.

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą uzyskać przedsiębiorcy, wynosi 20 mln zł. Poziom dofinansowania na część badawczą nie może przekroczyć 450 tys. zł, a na usługi doradcze 500 tys. zł. Budżet przeznaczony na konkurs to 500 mln zł, jednak całkowity budżet poddziałania przeznaczony na wsparcie przedsiębiorców w kolejnych latach to ponad 1 mld euro.

2. Bony na Innowacje.

Drugi nabór ogłoszony został w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. To jedna z części działań, jakie podejmowane będą przez kolejne kilka lat, w ramach II Osi Priorytetowej programu: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Dofinansowane będą projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła ww. usłudze. Projekt Bony na innowacje dla MŚP stwarza również możliwość dofinansowania do zakupu materiałów, pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt  9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Oznacza to, że wykonawcami usługi mogą być jednostki naukowe (np. jednostki organizacyjne uczelni, PAN, instytuty badawcze), których jakość pracy wysoko oceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Usługa powinna być ponadto  „szyta na miarę”, czyli uwzględniać specyfikę danej firmy.

Projekt powinien wpisywać się w jeden z obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia innowacyjności polskiej gospodarki (Krajowa Inteligentna Specjalizacja). Przedsięwzięcie otrzyma więcej punktów m.in. wtedy, gdy rozwiązanie opracowane przez jednostkę naukową będzie gotowe do wdrożenia. Preferencje przewidziano też dla projektów, w wyniku których powstaną najbardziej innowacyjne i oryginalne wyroby i usługi.

Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorstwa, które nie mają doświadczenia w działalności B+R, chętniej będą podejmować współpracę z naukowcami. W efekcie zwiększy się konkurencyjność wspartych firm.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 grudnia br. Budżet projektu, o dofinansowanie którego wnioskuje przedsiębiorca, nie może być niższy niż 60 tys. zł i wyższy od 400 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi do 80% w przypadku mikrolub małego przedsiębiorcy oraz do 70 % w przypadku średniego przedsiębiorcy. Budżet przeznaczony na nabór to 46,1 mln zł, jednak całkowity budżet poddziałania przeznaczony na wsparcie przedsiębiorców w kolejnych latach to ponad 80 mln euro.

 

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie: www.poir.parp.gov.pl

Źródło: PARP.

Opracował: dr Piotr Jankowski, radca prawny.